Ochrona srodowiska naturalnego w czasie cwiczen poligonowych i dzialan bojowych

Zagadnienia zaufania oraz obrony roli w sektorze są głównie związane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na podstawie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że znacząca część maszyn, a i narzędzi jest określona do uprawiania praktyk w kopalniach węgla kamiennego, w których potrafi wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w określonej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która łączy się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a także Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w istocie unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących narzędzi oraz sposobów ochronnych, które są przeznaczone do gruntu w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym końcem tej wskazówki jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą duży stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa zasada nie była pierwszym krokiem z zakresu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grupy Europejskiej. Z prawie dwudziestu lat wszyscy potrzebowaliby przystosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi obecnie w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wcielona w działanie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są przeznaczone do celu w powierzchniach, jakie są zagrożone atakiem na płaszczyzny i dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych oddanych do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem we wnętrzu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na bazie starego podejścia, były uzależnione ale z narzędziami elektrycznymi, które wymagały spełnić wszystkie dokładnie określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że urządzenia elektryczne stanowią źródło zapłonu właśnie w połowie przypadków. W ruchu z obecnym, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest nieco odpowiednie do zdobycia wysokiego stopnia ochrony, który stanowi reklamowany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.